Zmiany w Rozporządzeniu 1223/2009

12 czerwca weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2019/831/UE z dnia 22 maja 2019 r. zmieniające załączniki II, III i V
do Rozporządzenia 1223/2009.


Co się zmieniło?

 • Przede wszystkim w Rozporządzeniu uwzględniono związki sklasyfikowane jako substancje CMR (rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość) zgodnie z Rozporządzeniem
  nr 1272/2008/WE (CLP) na dzień 1 grudnia 2018 r.
 • W związku z powyższym znacząco wydłużyła się lista substancji zakazanych w produktach kosmetycznych (Aneks II). Na liście tej znalazł się m.in. formaldehyd, dichlorometan i Quaternium-15,
  które zostały sklasyfikowane jako substancje CMR, oraz szereg innych związków, jak np.: glikol metylenowy, styren, oktametylocyklotetrasiloksan (D4) i aldehyd octowy. Poprzednia wersja wykazu substancji zakazanych obejmowała 1384 związków, obecnie mamy ich aż 1611.
 • Z Aneksu III (wykaz substancji, które mogą być zawarte w produktach kosmetycznych wyłącznie
  z zastrzeżeniem określonych ograniczeń) wykreślono niektóre związki i przeniesiono je do Aneksu II (wykaz substancji zakazanych). Dlaczego? Ponieważ niektóre z nich zaklasyfikowano jako substancje CMR. Biorąc pod uwagę ten fakt i inne czynniki uwzględniające dane toksykologiczne i dotyczące bezpieczeństwa, stwierdzono, że związki te powinny zostać zakazane w produktach kosmetycznych. Wśród tych substancji znalazł się m.in. wspomniany już formaldehyd, czy też dichlorometan. Z Aneksu III usunięto również kwas borowy i tetraborany.
 • W Aneksie V (wykaz dozwolonych substancji konserwujących) zaszły podobne zmiany jak wyżej. Wcześniej dozwolone konserwanty, sklasyfikowane następnie jako substancje CMR, zostały obecnie zakazane, czyli przeniesione z Aneksu V do Aneksu II. Jakie to związki? Oczywiście formaldehyd, a także Quaternium-15
  i 2-chloroacetamid. Z listy dozwolonych konserwantów zniknął również chlorofen, a dla substancji Polyaminopropyl biguanide zmniejszono maksymalne dopuszczalne stężenie z 0,3% do 0,1% oraz
  wyłączono możliwość jej stosowania w produktach z narażeniem inhalacyjnym.

Jak widać zmian jest sporo. Rozporządzenie weszło w życie 12 czerwca 2019 r. Jest to ostateczna data wycofania
z rynku produktów zawierających składniki dodane do Aneksu II Rozporządzenia 1223/2009.

Z Rozporządzeniem można się zapoznać pod linkiem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0831&qid

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram