Silikony D4, D5 i D6

22 czerwca 2023 r. ukazał się projekt nowelizacji rozporządzenia REACH (ang.: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) zmieniający załącznik XVII. Zmiana ma na celu wprowadzenie ograniczeń stosowania silikonów D4, D5 i D6. Konkretnie chodzi o rozszerzenie ograniczeń już mających zastosowanie do substancji D4 i D5 na silikon na D6 w produktach kosmetycznych zmywalnych oraz dodanie analogicznych ograniczeń w kosmetykach niespłukiwanych dla wymienionych silikonów. 


Składniki

D4, D5 i D6 to składniki z grupy silikonów, a konkretnie siloksanów, o działaniu kondycjonującym skórę i włosy, pełniących funkcję rozpuszczalników i emolientów. Silikony są również dodawane do kosmetyków w celu zapewnienia odpowiednich właściwości sensorycznych i aplikacyjnych: nadają gładkość, poślizg i efekt jedwabistości, poprawiają ich konsystencję oraz stabilność.

Wymienione powyżej silikony to:

  • D4 – oktametylocyklotetrasiloksan, 
  • D5 – dekametylocyklopentasiloksan,
  • D6 – dodekametylocykloheksasiloksan.

Silikony D4 oraz D5 podlegają już ograniczeniom stosowania na mocy rozporządzenia REACH (pozycja 70, załącznik XVII). Oznacza to, że nie są wprowadzane do obrotu i udostępniane na rynku w produktach spłukiwanych w stężeniu 0,1% po dniu 31 stycznia 2020 r.

Ponadto, zgodnie z Rozporządzeniem kosmetycznym 1223/2009, D4 znajduje się w Załączniku II w pozycji 1388 – tj. w wykazie substancji zabronionych w produktach kosmetycznych.


Background

Nadchodzące zmiany w prawie uwzględniają zagrożenia dla środowiska związane ze stosowaniem wymienionych silikonów. Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) określiła D4, D5 i D6 jako substancje stanowiące bardzo duże zagrożenie (SVHC – ang.: Substances of Very High Concern) o właściwościach trwałych, wykazujących zdolność do bioakumulacji i toksycznych.

Komitet ds. Oceny Ryzyka (RAC) ocenił potencjalne ryzyko stwarzane przez D4 i D5 w produktach kosmetycznych i stwierdził, że istnieje potrzeba ich ograniczenia. Proponowane ograniczenie ma na celu zminimalizowanie emisji tych substancji do środowiska oraz zapewnienie właściwego gospodarowania nimi w całym cyklu ich życia.


Co się zmieni

Zgodnie z nowymi zmianami w REACH silikony D4, D5 i D6 nie mogą być wprowadzane do obrotu i udostępniane na rynku jako:

  • substancje same w sobie, 
  • składniki innych substancji,
  • w mieszaninach 

w stężeniu równym lub większym niż 0,1 % wagowych odpowiedniej substancji.

Jak to się ma do produktów kosmetycznych?

  • D6 nie będzie wprowadzany do obrotu i udostępniany na rynku w produktach kosmetycznych spłukiwanych w stężeniu ≥0,1% po 2 latach od wejścia w życie rozporządzenia.
  • Dodatkowo D4, D5 i D6 nie będą wprowadzane do obrotu i udostępniane na rynku w produktach kosmetycznych niespłukiwanych w stężeniu ≥0,1% po 3 latach od wejścia w życie rozporządzenia.

Ograniczenia stosowania rozszerzą się więc o silikon D6 w przypadku produktów zmywalnych oraz o produkty niezmywalne w zastosowaniu do wszystkich trzech silikonów.


Daty zmian

Proponowany termin przyjęcia rozporządzenia: IV kwartał 2023 r.

Ograniczenie stosowania D6 w spłukiwanych produktach kosmetycznych będzie stosowane 2 lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.

Ograniczenia stosowania D4, D5 i D6 w produktach niespłukiwanych będą stosowane 3 lata po wejściu w życie rozporządzenia.


Wchodząca zmiana jest przykładem wpływu przepisów horyzontalnych i kwestii środowiskowych na rozporządzenie kosmetyczne. 

Z projektem nowelizacji REACH można się zapoznać pod linkami:

https://news.wko.at/news/oesterreich/0068-Su—Anhang-Beschraenkung-Siloxane-(D4-D5-D6)-REACH-Anh.pdf

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/ExportFile.aspx?id=295351&filename=2023/TBT/EEC/23_10468_00_e.pdf&Open=True

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram