Przepisy prawne

1. Rozporządzenie 1223/2009

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku dotyczące produktów kosmetycznych jest aktualnie obowiązującym aktem prawnym, regulującym wprowadzanie produktów kosmetycznych do obrotu i ich dystrybucję na terenie Unii Europejskiej. Przepisy Rozporządzenia obowiązują od 11 lipca 2013 roku. Jest to prawny punkt wyjścia dla każdej osoby pracującej w branży kosmetycznej, a w szczegóności dla producenta kosmetyków i safety assessora. W Rozporządzeniu znajdziemy m.in. informacje o ocenie bezpieczeństwa, dokumentacji produktu, oznakowaniu i obowiązkach osoby odpowiedzialnej. Rozporządzenie zawiera również 6 załączników, w tym: opis raportu bezpieczeństwa produktu kosmetycznego, wykaz substancji zakazanych w produktach kosmetycznych, wykaz substancji, które mogą być zawarte w produktach kosmetycznych wyłącznie z zastrzeżeniem określonych ograniczeń, wykaz dozwolonych barwników, substancji konserwujących i substancji promieniochronnych.

Jak większość aktów prawnych początkowo Rozporządzenie wydaje się być bardzo rozbudowane i skomplikowane. Ale po kilkukrotnym przeczytaniu okazuje się, że wcale tak nie jest i wszystko zaczyna się układać w jasne i klarowne przepisy.

Wraz z postępem nauki stale pojawiają się nowe informacje, np. odnośnie bezpieczeństwa i toksykologii substancji stosowanych w kosmetykach. Wobec tego wprowadzane są zmiany w Rozporządzeniu 1223/2009, które należy na bieżąco monitorować.

Link do strony z Rozporządzeniem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1223&from=EN

Link do strony ze zmianami do Rozporządzenia: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX%3A32009R1223

2. Rozporządzenie 655/2013

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 655/2013 z dnia 10 lipca 2013 roku określa wspólne kryteria dotyczące uzasadniania oświadczeń stosowanych w związku z produktami kosmetycznymi. Jest to Rozporządzenie, które przedstawia wytyczne odnośnie właściwego opisywania oświadczeń o kosmetykach. Innymi słowy, znajdziemy tu wskazówki jakie informacje marketingowe możemy umieszczać na etykietach, a jakich nie powinniśmy. Wspólne kryteria opisujące prawidłowo prowadzoną reklamę kosmetyków obejmują: zgodność z przepisami prawa, prawdziwość informacji, dowody, zgodność ze stanem faktycznym, uczciwość i świadome podejmowanie decyzji przez zwykłego, średnio zorientowanego konsumenta. Głównym założeniem tego Rozporządzenia jest to, żeby producent był fair wobec Klientów i nie naginał rzeczywistości w celu zwiększenia sprzedaży. Jest to bardzo ważne narzędzie dla osób wprowadzających kosmetyki na rynek, a w szczególności dla marketing managerów zajmujących się przygotowywaniem opisów kosmetyków na etykiety.

Link do Rozporządzenia: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0655

3. Ustawa z dnia 4 października 2018 roku
o produktach kosmetycznych
(Dz.U. 2018 poz. 2227)

Jest to polska ustawa, która dostosowuje krajowe przepisy do  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z  30 listopada 2009 roku Ustawa obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku i powstała w celu egzekwowania przepisów Rozporządzenia 1223/2009 na polskim rynku. Ten akt prawny opisuje m.in. system nadzoru nad produktami kosmetycznymi, w tym kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Handlowej, system informowania o ciężkich działaniach niepożądanych oraz wysokość kar administracyjnych za niedostosowanie się do poszczególnych aspektów Rozporządzenia Europejskiego. Jest to najnowszy akt, który wzbudza wiele obaw w przedsiębiorcach produkujących kosmetyki, przede wszystkim ze względu na kary finansowe. W praktyce okazuje się jednak, że nie należy się bać, wystarczy dostosować się do obowiązujących reguł, które były już wcześniej opisane w Rozporządzeniu 1223/2009. Polska Ustawa powinna być odbierana raczej jako narzędzie pomocnicze, wspierające polskie firmy kosmetyczne w dostosowaniu się do przepisów Unii Europejskiej.

Link do Ustawy: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002227/T/D20182227L.pdf

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram